transparent

Obchodní podmínky SMART WORLD s.r.o.

1. Společnost

Společnost SMART WORLD s.r.o., IČ 241 57 431, se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, poskytuje služby v oblasti vzdělávání a pořádání rekvalifikačních kurzů, odborných kurzů a seminářů. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností SMART WORLD s.r.o. jako poskytovatelem výše uvedených vzdělávacích služeb a objednatelem těchto vzdělávacích služeb, kterým je právnická nebo fyzická osoba, jež uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.smart-world.cz, nebo jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou pro zúčastněné strany závazné.

Cílem společnosti SMART WORLD s.r.o. jako poskytovatele vzdělávacích služeb je poskytnout účastníkům kurzů, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a přátelskou atmosféru v malých skupinách účastníků.

2. Přihlášení a objednávka

 1. Smluvní vztah mezi společností SMART WORLD s.r.o. a objednatelem vzdělávacích služeb (účastníkem kurzu) vzniká na základě objednávky, přičemž tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky vzdělávacích služeb učiněné objednatelem, a to ať již byly učiněny elektronicky prostřednictvím internetových stránek společnosti SMART WORLD s.r.o. (www.smart-world.cz) či jiným způsobem (zejména písemně, telefonicky či osobně v kanceláři společnosti v Pardubicích, ul. V Ráji 917).
 2. Vzdělávací služby poskytované společností SMART WORLD s.r.o. jsou realizovány formou rekvalifikačních kurzů, kurzů, školení či seminářů. Podrobné informace o jejich rozsahu, obsahu, délce a místě konání jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti SMART WORLD s.r.o., a to v sekci „Vzdělávání“ tak, aby objednatel měl možnost se s těmito informacemi seznámit před tím, než učiní objednávku.
 3. Objednávka představuje závaznou přihlášku do vzdělávacího kurzu (rekvalifikační kurz, kurz, školení, seminář). Učiněním příslušné objednávky objednatel prohlašuje, že s těmito podmínkami souhlasí a řádně si je přečetl, jejich obsah mu je srozumitelný a objednávku učinil dobrovolně, vážně a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Zrušení objednávky se řídí čl. 4 těchto Obchodních podmínek.
 4. Přijetí objednávky, ať již byla učiněna elektronicky či jiným způsobem dle výše vyjmenovaných, bude objednateli potvrzeno bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím e-mailové zprávy v případě, že objednatel ve své objednávce e-mailový kontakt uvedl. Pokud emailové spojení v objednávce uvedeno nebude, přijetí objednávky bude objednateli potvrzeno telefonicky. V případě, že objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky, výslovně tuto skutečnost uvede do poznámky v objednávkovém formuláři na internetových stránkách společnosti SMART WORLD s.r.o. (www.smart-world.cz) do příslušné kolonky „Poznámka“,  případně tuto skutečnost výslovně uvede i při jiném způsobu provedení objednávky než elektronicky. Písemné potvrzení o přijetí objednávky pak bude neprodleně objednateli zasláno na adresu, kterou ve své objednávce uvedl.
 5. Společnost SMART WORLD s.r.o. jako poskytovatel vzdělávacích služeb sdělí nejpozději 5 dní před plánovaným zahájením vzdělávacího kurzu objednateli přesné místo a hodinu zahájení kurzu, a to stejnou formou, kterou bylo objednateli potvrzeno přijetí jeho objednávky.
 6. Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na http://smart-world.cz/akce-a-slevy/, a to včetně podmínek pro jejich uplatnění.  Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.
 7. Společnost SMART WORLD s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kapacita objednaného kurzu není naplněna dostatečným počtem účastníků. O takové skutečnosti bude objednatel poskytovatelem vzdělávacích služeb neprodleně informován a objednateli budou vráceny již uhrazené platby kurzovného.

3. Platba

Kurzovné je možné uhradit buď bezhotovostně, tedy bankovním převodem ve prospěch účtu společnosti SMART WORLD s.r.o., v hotovosti v kanceláři společnosti na adrese V Ráji 917, 530 02 Pardubice či vkladem na účet společnosti SMART WORLD s.r.o. na kterékoliv pobočce Fio banky, a.s.  Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti SMART WORLD s.r.o. Formu úhrady uvede objednatel ve své objednávce.

 1. Zbývá-li do zahájení kurzu více než 21 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení. Kurzovné je možno uhradit výše uvedenými způsoby, tedy na účet společnosti, v hotovosti v kanceláři společnosti SMART WORLD s.r.o. na adrese V Ráji 917, Pardubice nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoliv pobočce Fio banky, a.s. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti SMART WORLD s.r.o. V případě, že 7 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti SMART WORLD s.r.o. z organizačních důvodů.
 2. Přihlásí-li se objednatel mezi 21. a 7. dnem před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné 7 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v kanceláři společnosti SMART WORLD s.r.o. na adrese V Ráji 917, Pardubice nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoliv pobočce Fio banky, a.s. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti SMART WORLD s.r.o. V případě, že 7 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti SMART WORLD s.r.o. z organizačních důvodů.
 3. Zbývá-li do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v kanceláři společnosti SMART WORLD s.r.o. na adrese V Ráji 917, Pardubice nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoliv pobočce Fio banky, a.s. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně nebo e-mailem).

Číslo účtu společnosti SMART WORLD s.r.o. je 2900185492/2010, variabilní symbol je uveden v pokynech pro platbu či na příslušném dokladu, který objednatel obdrží na základě učiněné objednávky. 

4. Storno podmínky

 1. V případě stornování kurzu před 15. dnem před zahájením kurzu činí storno poplatek 25 % z ceny kurzovného.
 2. V případě stornování kurzu mezi 14. dnem před zahájením kurzu a 3. pracovním dnem před zahájením kurzu činí storno poplatek 50 % z ceny kurzovného.
 3. V případě stornování kurzu po 3. pracovním dni před zahájením kurzu představuje storno poplatek plnou výši kurzovného.
 4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vynahrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
 5. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude objednatel, účastník kurzu, neprodleně informován, a to prostřednictvím SMS zprávy či e-mailové korespondence nebo na stránkách společnosti www.smart-world.cz.
 6. V případě zrušení kurzu vzniká objednateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
 7. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku objednatele buď vyplacena v hotovosti v kanceláři společnosti SMART WORLD s.r.o. na adrese V Ráji 917, Pardubice, nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.
 8. Ukončí-li objednatel svou další účast v kurzu z vlastní vůle nebo z jiného důvodu na straně objednatele, není společnost SMART WORLD s.r.o. povinna objednateli vracet kurzovné nebo jeho poměrnou část.

5. Zmeškané hodiny

 1. Za neúčast klienta na výuce neposkytuje společnost SMART WORLD s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

6. Osvědčení o rekvalifikaci, certifikát o absolvování kurzu

 1. Účastník kteréhokoliv Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditovaného rekvalifikačního kurzu z nabídky společnosti SMART WORLD s.r.o., která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti http://smart-world.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-kurzy/, obdrží po jeho úspěšném absolvování osvědčení o rekvalifikaci pro danou pracovní činnost s celostátní platností. Úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu se rozumí složení závěrečné zkoušky dle podmínek v udělené akreditaci. Osvědčení o rekvalifikaci je vystaveno po složení závěrečné zkoušky.
 2. Účastník ostatních kurzů či seminářů (neakreditovaných MŠMT) obdrží certifikát deklarující jejich absolvování, který obdrží na poslední hodině kurzu či semináře.

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Společnost SMART WORLD s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a zrušit objednateli objednávku v případě uvedeném v čl. 2 bod 7 těchto Obchodních podmínek, tedy že nebude dostatečně naplněna kapacita kurzu, přičemž objednateli budou vráceny již uhrazené platby kurzovného.
 2. Společnost SMART WORLD s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s účastníkem kurzu a zrušit bez náhrady účast posluchače v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti SMART WORLD s.r.o. nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

8. Změny podmínek

 1. Veškeré změny v obchodních podmínkách je možno provádět pouze písemně a se souhlasem zúčastněných stran.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů objednatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel tímto souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů společností SMART WORLD s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností SMART WORLD, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické či tištěné podobě.
 3. Objednatel, účastník vzdělávacího kurzu, bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost SMART WORLD s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
 4. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti SMART WORLD s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti SMART WORLD s.r.o.
 5. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti SMART WOLRD s.r.o. souvisejících se službami nebo podnikem společnosti SMART WORLD s.r.o. na elektronickou adresu objednatele.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 2. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9. 7. 2012.